עו"ד דורון לוי - עדכונים ומידע על מיסוי בינלאומי
עורך דין דורון לוי חוק האנג'לים

חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע | עורך דין דורון לוי מסביר

עורך דין דורון לוי, ביחד עם מחלקת מיסים במשרד עמית, פולק, מטלון ושות', מסביר על ההעברה בקריאה שלישית של "חוק האנג'לים"  ב-25.7.2023. החוק ששמו הרשמי הוא "חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה)" נועד לעודד השקעות בחברות הייטק דרך הטבות מס למשקיעים.

חלק מעיקרי החוק הם:

א. זיכוי ממס (בשונה מההסדר הקיים כיום על ניכוי מס) למשקיעים בחברות מו"פ

זיכוי המס יהא בשיעור של 25% או 30% מההשקעה המזכה, בתוספת מס יסף, הכל בהתאם לשיעור מס רווח ההון החל על המשקיע באותה שנת מס, ובמקרה של שותפות הזיכוי ייוחס לשותפים בהתאם ליחס ההשקעה הכספית של כל שותף בשותפות.

סכום ההשקעה המירבי מוגבל לתקרה של עד 4 מיליון ש"ח.

פרט לחריגים המותרים בחוק, על המשקיע להחזיק במישרין במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעה במשך כל תקופת ההטבה, ובמקרה של שותפות נדרש שבמשך התקופה שבין מועד ההשקעה ועד למועד מכירת המניות לא השתנה שיעור הזכויות של שותפיה.

על רו"ח של החברה לאשר כי במועד ההשקעה החברה הייתה חברת מו"פ שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים בסעיף 1(א) לחוק, ובין היתר: היותה 'חברה מועדפת' כהגדרתה בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון; היקף הכנסותיה הטכנולוגיות אינו עולה על 4.5 מיליון ש"ח והיקף הכנסותיה הכלליות אינו עולה על 12 מיליון ש"ח מיום התאגדותה ועד לתום השנה הקודמת לשנת המס בה בוצעה ההשקעה ו- 70% לפחות מהוצאותיה של החברה, מיום התאגדותה, הוצאו לטובת פיתוח נכס לא מוחשי מוטב.

נגישות